Поздравление с днем рождения для лиса

Поздравление с днем рождения для лиса

� � ���� �������� � ���������� ������ ������������ � ���� �������� �������

������� ������� � ���, ��� �������� �������� ����� �� ������ ������� ��� ��������, � ��� ���������� ���� ���������� ������� � ������������� ���� ����� ������ ���, ������ ���������� ��������� � ����� ��������� ������� ������������������ ����������� ������. � ����� ������� ��������� � ������.

������ (������� �� ������� �������, ������� � ������ ������������� ����������) : ���� ��� ���� ���������, ��������? � ���� ���������
������������� ����, � ���������� � ��� ��������, � ����� � ����������!�
� ���� ������ ��������� ������ ���������.

����� ������ �������: ������ �������� ������ ��� ��������, ����� ����, �������!� ��������� �������� � ����������, ������� ��� ����� � ��������, ��� �� ���������. ������ �������, ��� ��� �����-����� ������� ������� � ����� ����� ��������� �������.

��������� � ����� ��������� ������������ ��������� � �������. ������ ����������: ��-�, ����� �������� ����������� ��������, ����� ��������� ������������� �������, �� � ����� ������ � ����� ��� ��������!� ��������� ��� �� ������ ��������� � ��� � ������� � ���, ��� � ���� ���������� ����������� �, ��� ���� �� ���������, ���� ����������� ���� �� ����. ������: ������� � ��� ������ ������������ � ������������!
������� �����, �� � ���� ��� ��������, ��� � ���� �����!
��� ������� � ������ ���� �������� N-��� �������
(�� ���������� ��� ����������) � ���� ������ ���� �������� � ������ �������, � ������� ����� ������ ������ �� ��������. ������ ���������� ���, ���������, � ���� ���� ����������� ���������!� ������ ������� ������� ��������� �� ����������� (����� ���� �� ������� ��� ��������) . ��������� �������� ������� ������� ����������, ��� ���� ����� ��� ����������, � ���������� ���� ������� ����� ������� � �������� ��������� ���������.

������ ������ � �������� �������������

��������,
�����������,
�����
������,
������. ������� �������, ��� ������� ����������� ������� ���������� ��� ��������� ���������: ����� ������������ ����� � ��� � ��������� ����� �������� ������. ������� ���������� ������ � ����������
������������. � ����� ����� �� ������ ���������.

����������� ���������: ������������� ����������� ������� ������ ����������� � ���������� ������������-���� � ���������
�������!�
�������������, ����������� ������ �� ���� �������. �����������: ���������
������ �������� ����� ������� � �������� ��-������, ������� � ���� �������������� ��� �������������, ������ ���������� �������������.

������ ������� ������?� ����������� � ���� ������ ������ ���������� ���� �����-�� ���� ����, ������ �������, �������� ����, � ������ �� � ���������. ������� ��������� �� ���� ������������ ���, ������ �������� � ������ ������ ���������� �����, �� ��� ���� ���������� ������ �� ���������� � ����� �� ������. ����� ������� �������� ������� ������ ������ �������� �� ���� �������� ����� ����� ����� ��� ��������! ���� �� ������ ����������� ����
�� �� �������, �� �� ��������� - ����� ����� �������� ������� ��������. �� ����� ������ http://banquettes.ru/prazdniki/den-rozhdeniya/podarki-dr/kakie-mozhno-sdelat-interesnyie.html - �� ������� ������� ���������� �������� �� ���� ��������.

����������� � �������: ���������, � ��� ��������� ��������� ����������� ���������. ������, ���� � ��� ���� �������, ������ ����, ����������� �����?� ����������� ���������, �� ���������� ����� �� �������. ����������� �������� ��������� ��� ���� �� �������: ���� ��������� ��������� �����, ����������, ��������,
�������
������ ������� �� � �����, �������� �� ����������� ����������. � �����, �������� ��������� ��������� ���� ����������� ���� � ���������� ���������?�
� ���������� ��������� ��������� ���������� ���������� ����������, � ����� ��� ������� ����� ����������� ����� � ��� �� � ��� ��������
�����
������ ��� ������� ������ � ��������� �������� ��������.

�����������: ���, �������� ���������, � ���, ����������, ������� ����������� � �����, ���� ��� ������� ��������� ���� �� ����� ���������� ������� ����������-������������. �����, ������� ��� ���������� ����������?

�������� ��� ��� ����?� ����� ��������� ���������� ���������� �����, � ��� ��� �� ��� ������������� ������ ���������� ������, ������� ���������� (������ ������� �� �������) � �������� (������) . �����������: ���� �������� ���������, ����������, �������� �������� ������������� � �����, ��� ������������ ��� �� ���!
���, �������������� �� ����� � ������, �� �� ���� ������� ����������, ���� �������� ��� �������, � ��������
�������� ��������� ������������ ��� ���� ����!�
����������� ������� ��� ��������, � ������� ���� �������� ����, � ����������� �� ������ ������ � �������� ������ (����� ���������, ����� ������ ������� ����������� ��������� � ����� ��� ������ ��������) , ������� ���� ������� ������������ ��� ������� ����������.

����������� (����� ������ �
������� �
��������, � ����� �� �������������� � ������� ������ ��� ����������) ����������� ���������� � ������ ��� ������������ �������� � �����, ������ ����� � ���������� �����. ������ �
����������� ���������.

��� � ��� ������ ������� � �������� � ����� ���� �� �������: �� ������ �� ��� ������� ���������� ������������� � ������� ����� � ������������
�����������
�. ��� ��
�����������, �����, � ����� ������� �����.

������ ���
�������
����

���� �� ������ �������� ������
�������
���� (��������� ������ �� ������� ��� ���������, �������) � ������ ���� � ������ ��� �������, ������� ����� ������ ���� ���� ���. �������
����: �� ������ ���������� ���� � ���� �������� � �������� �������.

��� ������ ���� �� �������, � �������, ��� �������� ���� ��������. � ���� ������� ����� �������� ������ � ������� ��� �� �������: ������ ��������� ������, ��� ���� ������� ��������!� � ������ ������� ����� �������� ���������: ������ ���� ����� ����� ��������!� � ������� � �������: ������ ���� ����� ����� �������, ��� ��� �������!�

������ ��� �������

��� ������ ��������� ��������� ����������: �������,
����,
����,
�������,
����. �������
�������, ���� ����� ������. - � ����� ����� �� �������� � ������� ����� ����������/����������. - ����� ��� �����, � �� ������ �������, ��� �������� ����� ���. - �� ����� � ����,
����, �����. ����� ����� � ����. - �� ��, ����� ��������, ����� �������� � ��������, ����� �� ��� � � ��� ��� ��� � �������! - ����
����, �� ����� � ���� �����, �� �� �� ��������, � �� ���� ����������.

� ���� ������ ��������� ������� ��������� ��������� ���� ��� ������������ �����. - �������� �� ��������? � ��� ��� �� ����� � ����?

�����, ���� ��� ���? - �� ����� ���� � �����, �� �����, ��� �� �����
����� �
�����!
� � ���� �� ����� �����!
�����������
������� � ������� � ������. - �������,
�������, ��� ��� �� �������� ����� � ����? ������� ��� ��� ���? � ��-��, ��� ���������� � �������� �����! - �� ����� � ����, ��� �� ����� ���������, ���� ����� � ���� ����������!
�������� � �������� ��������� ��������� � �������: - � ���� ��
�����,
�����,
���� �
�������, � ���� �������� � � ���, ������� ���������, ���� ������� ����!

������ ���������� ����� (������������ � ���� �������� ��� �������)

������� � ������������� �������� � � ������� (����� ���������) ����� ������ ����
��������, � ����� ����� �� ���� ������ ������� �������. ������� �������� �
������� � �������: - �������-��������, � ���� ��������!
�� ������ �������� � �������� � ����� � ���� �������. � ���� ���������� �� ����, ����� ����� � ���� ������� � ����, ��� � ��������. ���� ���� ����!

- ����� ��� � ���, ������ � �������� (��� �������� �������) , � � ���� ������ ������� �� ����� �������!

��������� ������ �� ������� ��������

���������� ������ �� ������ ����� � ����� ������� ��������: ��������� ������, ������� ���� (������ � �������� �������) , ������ �� �������. �������� � ��� ����� ����� ���������� �����. � ����������� �������� ����� ������� � �������: - � ������ �� � ���� �����?

�������, �� ����, �� � ���� ��� �������� �������. � ������� �� ������� ������� � ��������: - ��, ������, ����� ���� �� ��������� �����. � ���� ����� �������� �� ���� ��� ����� � �� ����� �����������.

� ���� ��������, ������!

������������ ��� ������� �� �����

��� ���� ������ ����� ���, ��� ������ ������� �����. �� ������ ���� ���� � ������� ������ (��������� ���������) . - ��
������� � ��� ����� ������ ����, ��� ���� �������� � �������� �����, ������ ����� � ���� ������ ����� ����� ����������, ����� ������ ����� ������� �����, ����� � ����� ������ ����� �������. ������� � ������ ����� �������� ��������! - � ���� ������ ��������, ��������� �������� �� ������� ��������� �� ������ ������� � �������� � ������� ��� ������ ��������!
� ���� ��������, ������!

��������

��� ���� ������ ����� ��� �������� � �������, ��� ����� ����������� ����������, � ��������. ��������� �������� ����������� ������� ������, ������ ���������� ����� � ��� ���������� (����������) �����.

������ ���������� � ����, ��� � ������ �������� ������� � ����������� ���������� ������������� �����. ��� �������� ���������� �������� � �������� � ��������� ����� ���� ���� � �������� �������, ���, ����� ��� ������, ���������, ������ ������ �� ����. ������� ������ ���������� � ��������, ���, ��� �� ����� �������, ��� �� ���� ����������, ��� ��� �����, ����� ���� ������������ ��� �������� ������ ����� �������� � ����� �������� ��������!
�������� ����� ���������, �������, ��� �����, �����, ������������ ������. ����� ��� �� ������� �� ��������� ����� � �������, ��� �����, �� ������� ������ �����.

�� ���������� ����� � ������, ������� �������������� ����� � ��������, ��������, �������� � ���������� ���������, �������, ���������� ������ (����� �������� ������� �� ������� ������) , ������� ����� �������� � ��������� �� ����������. � ��� ����� ������� ����������� ��� � ���� �������� � ����� �������. ����� �������� � �� ������ ���� �������� �������� � ����� ���� ������� �������, ������� ����� ���������, ���������� ��������� � ��������� � ������ ����� �������. ������� ����������������� ������� ������ ����� �������� ����������� ������-���� �����������, ������ ��� ����� ����� � ����������. ���� ���� ����� ��������� ������ ������� ����, ��� ������ �������������� �������, � � ������ ������� ����� ��, ��� �� ������ ������� ���� ������� (�������, � ��� ������� ���� ����� ������� ��������, ��� ���� �� ����� ��������) . ����������, ������� ����������� ������ � ������ ���� ���������!
��������� ��������� ������, ����������� ��� ������� � ���� ������, ���������� ��� ��� ��������� �� �������� �����. ��������!
� ��������� ����� ��� ���� ���������� ��������������� ������ � ���� �������� �� 4-� ������� � 4-� ������:

Leave a Reply

�������� ������������ � ��������� �� ������ �������.

���������� � ������� ������� ����� � ������ ������������: �����, ���� ������ ������ ����� � ��������� �������, ������, ���� �� ��������� � ������ ��������� ����� �������� - ����� ����� �� �������. �������, ��� �������, ����� �������� ���� ���������� �������, ���� ���������� - ������� ������������� ��������� ��� �������� ������ ����� ������������, � ������� ����� ���������� �� � ������.

��������, ����� ��� ��� ������� ��-���������� ������ ������� (������� � �������� ��� ���������� ����������) , ����� �������� �������� - �������� ���������, ������� ������������ � ��������� ��� ����� ������� - ���, ���������, ���������� ������ ��������� � ������� ��������� ������������ ������� �� ������. � ������� ����������� ������� ���������� ��� �������� ����� ����������� �������� ������� ������ ���������� � ������������ �������: ������� �����, ���� � �.�.
����� ������������ - �������� ������ ��������� ������� ������� � ������ ������������ � ������, ����� ��������, �� ��������� ���������..
����� ������� ������ ���� ��������� (������� �������) � ���, ��� �������� �������� ������������ � ��������� �� ������ �������.

1. ���������� ������� ������� ��������� ������

��� ����� ��������� ������� ���������� ������������ ������. �� ����� �������� (�������� �� �������� ������� �������� ������� ��������� ���������� ��������� �����, ����� ��� �������� ����� �� ��� � � ����� ���� ���������� ��� �������� ������ ��������� ����) ; �������� �� ��� �������� �� ��������� �����������: ��������� ������ ��������� ����. ���������� ����� - 2 ��������, ��������� - 23, ����������� ���� - 0,
03 ��������. ����� 3 �����. ������������ � ������� ���� ����� ���������.

����� ���������� ���� ������� ���������� �� �����. ������� �������� ��� ��������� �������: �- ���� ������ � ����� �������� ����������� ���� ������� - ����� ����� �������� �����. - ���� ������ � ����� �������� ����������� ���� ������� � ���������� ����������� ��������� - ����� ������������� ������. - ���� ������ � ����� �������� ����������� ���� �������, ���������� ����������� ��������� � ������ � ���� �� ����� - ����� ������� ����. - ���� ������ � ����� �������� ����������� ���� �������, ���������� ����������� ���������, ������ � ���� �� ����� � ������ �������� �� - ����� ������ �������. - � ���� ������ �� ����� ����� �������� ������������ - ����� ������ ������ ������!� � ������ ����� ����� �������� ������������ �����, ������ ������� �� ���������� � ����������.

2. �������� ������� ������� �����-������� � �����������

�����
�. �����������)
�������� ������� ����� �������� � ������� �������� �������, �������� � ��� ���������� ���������� ��� ������� � ������� ����������� ��������: �������� �������� �������. ���� ������������ ������� � �������� ��������������� � ����� � ����� ����� �����, �������
��� �����������, ����������
���� ���������������� � � ����������� ������� �������� ����� ���������� �������. - �� ���� ������� �� ������ �����
����, ����
�� ������ ����� � �������� ������� ������ ������������! - ���� ������� ������� �� ������ ����, �� � ����: ��� ������������� ��� ����������� ��� � ������ ����� ��� �������� �� ���������, �������, ������ � ������ �������. - ������� ��������� �� ������������ ������� ���������, ��� ������������ ���������� ������� ������� ���: ����� � ��� �����, ����� �� �����.

��������������� � ������ ������ ���� � ����� �������� �� ����������� ���������� ������� ��������� �������� ����������� ����. ������ ������� ������� ������������ ���������� ������������, ��� ��������� � ������ ����� �����. - ���������� ��������� � �������� �������� �����, � ������� ��������� ��� ������, ������������ ����� ���������� ���� ���������� ������� � �������� ����.

��� ��������� ������������ ����������� �� ������� � ���������� �������, �� �������� � �� ��������� ��. - ���� ������� �����
����� ������ ���������� � ���������� �������� � ������ ���������� �������������: ���� �� ����� �� ������, ������� ���� ��� ����������� �����. - � ���������� ����������� ������������ ��������, ��� � ������ ��������� ����� ������� � ��������� �������� �������� ������� �������. ���� ������� - ��� ���� ������� ������ � �������! - ������ ���������!
����� ������� �������� ����������! - ������ � �������������!�

3. ������������ � ��������� ��� �������-������������.

: ����� ������ ������� �������� ������� � �������������, ����������� � ��������� �������. ���� ��������� �������� - ��� ����� �� �������!
���� � �����, ��� ������������, �� ������������� ������� ��� �� ������. �������...!

����� ���� �������� ������� ������� ���� � ������ ������, �� �� ������ ������� ����� �����������! (������������ ������.) ��������, ��� ������ - ��� ������ ������ ������������, �� ������ �������� ������� ��������� �������� �����.

��������� � �����
��� �������� ������� ������� ����������, ������� � ���������� ������. ������� ������, ���������� ��������� ������� ���������, ������� ����� �������������� �� �����������.

���, ���� ����� ������ ���������� ����������� ����, ����� �������� ������ ��� ��������� ��������, ������-���������. ��
���� �������� � ������� ���������� ����� ������� ����� ������������� ���������������� ������� �������� � ������.

��������� ���� �� ������� ���� ��������

� ����������� �� ������������ � ��������� ���������� � ������, ����� ������� �����������, �������� ��� ���� ���������-������. ����� ���������������� ����-��������� �������� � ���������� ������, ������ �� � ������� ������������ �����������, ������� ���������� �������.

�����: ������ ����� ���������� ������ � ���������� � ������ � �������� ���������. 3-4 ������ � 1-2 �������� ������ ������ ��� ����������� ����������� � ��������������� ���������. � ���������� ^

������ 1. ��������� ����������

� ��� ������� 3 �����������. �� ������ � ��� ������� ������� ��������, � ����� ���������� �������� � ��������� � �������� ��������. � ���������� ^

������ 2. ���������

������� (������, ���� ��� �������) ��������� ���� ���������� ������������ ����������. ��� ���������� ���������� � ����� ���� � �������� ������� �������: ����� ����, ����������� ����, �� ������� ������� ���� � �������� � ������� � ����� ��������.

������� � ������� ����������� � ������ ��������. ������ ��������� ������� �� ������� � ����� ��������. ������� ������ ���� ���. ��������� ���� � �����. ��� ��������� ����, �� ��� ������ ���������� ������� � �������.

���� ����� �� ����� ������� �������� � ������ � ������� ��� �����. ��� �� �����������. ������� �� ������ ������. ��������. ������� ������ ����� ���.

� ����� ����� ������. �� ���� ��� ������ ������� - ������� ��������. ��� ����� ����������, �, �������, �������� ������. ���� ����� ���������� ������.

������� �� �����������. ������� �� ������. ����. ������� ������ ���� ���.

���� ���� �����, ������� ����, ������� ��������� ���. ���� � �����. �� ������ ����� ������-������������. ������ ������� � �������, �� �������� � ������� � �������� ������ �� ������ ������, ������ ����� �����. ���� ����� ���������� ������.

������ ������������. ������� �� ������. ��������, � ������� ������ ������ ���. � ����� ����� ������. �� ���� ��� ���������� ����, ������� ����� ��� ������� � �����.

��� �������� ���������� ���, �� ������� � ����� ���� ���� - ������. ���� ������������, ��, ��� ������, �������� �������. ��������.

������� ������ ������ ���. ������� ���������� ������, �������������� �������. ������� ��-�������� ����. ���� ���������� �����, ��� ����, �� ������� �� ��� ��������.

��������� ����� ���� � �����. ����� ������ �� ��������. � ������� �������������� �����-�������, ������������� ������ ������� �������� � ��� �� �������� ��������. � ����� ������, �� ������ ������� ����������� ������� � �������� ������, ��� �� ������������.

���� �������� ���� �������� � ������ ����������, ��������� � ����� ����. ������-������������ �� ������ ������ ��������. ������ ��� ������� ���������� ������.

������� ���������� ������������. �������� ������� �� ������, ������ - ���� ������. ��� ������ ������ ��� � �����������. ������� ��������� �������� ������������ � ������� ������ � ������� ���������.

�� ����� �� ����������� ������� �� ��������!

������ ��� ����� ���

��� ����� ����, ������� ����� ���������� ���������, ����� ��������� �������� ����������, ������� ����������� �������� ���������� �� ������ ��, �� � ���� ��������������. ���������� ����������.

���-���� �� ������ ��������� ���� ����� � ����������, � ����������, ����������, �������� ����������. ����� ���������� �������, ����������� �������� �������, ������������ �������� ��������� ��� ���������. ����� ��������� ����� ������������� ������������, ������ � ������ � �����
���� � ���������. ���� �������� ����������� ���������:

��� �������� ����

���� ���������� ��������� �������� �������, ��� ���� ����� �������� ������ �������� ����, ������� ������� ����������� ���������������� � ����������� ������� ����������. ���������� ����������

�� ���� �������� � ������ ������ ��� �������� ����� ������ ������� ���� �������� �������������� (����� �������, ���� ����� ������������ ���� ��������� ������ ���������) , � ��� ���������. ���������� ������ ��������� ������� � �������� ���������� ����������� ���, ����������� ������ ����.

�������� ��� �������� ���: ������ ����, ���������
������. ����������, ���������� ���������. ������� �� ��� ��������� ��������� ������, ������� �� ������� ���� ������ � �������� ����������.

��������� ���������� ����� ����� ��������� ������ � ��������������� ����� �� �������� ����������.

������� ��������

��� ����, ����� �� ���� �������� �������� ���������� ������� ��� ������, ��� � ��������� ���������, ����� � ������� ����� ������ �������������� ��������� ������ ���������, ����� � ������ ������� �������. ����� ������: ������� ������ ��������� ���������, ������� ����� �� ����� ��� ����������, ��������� �� ��������� � ��������������, �������� ������� ����� �������������� ������. ������� ��� �������� ��������� - �������� � ����������� ������� �����! ���������� �� ���� ������ ���������� �� ���� ��������:

������� ������

��������������� ������������. ��� ����� ��������� ���������� �������.

������ ������������ ��� ������� �� ��������� �������� �����, �������� �����, � ��� �������. �� ���� �� �� �������������� ����� ����������� ��� ������, ���������� ��������� ���������, ��� ������������� ������� ��������� � ������ ������� � ������.

� ���� ����� ������ ������������� ������, �������� ���������� � ���������, �������� � ����� � ���������� ����� ���� ����� ������������ � �������� ��������� � ������. �������� ����� ���� ���� ������ - ������������ �������� � ��������� ��������� � ������ � ������������ � �������� �������.

����������� ����� � ������ ���������, ����� ������� ��� ��������, ������, ��������, ������, �������, ������� �������, ��������� �����, �� ������ ����� �������, ������� ��.�. ���� ���� �� ����������� � ������ ������ ��������������� ���� � ���������� � ��� ��� ��������� ������, ����� ������������ ������ ���������� � ������������ ��������� �����.

Поздравление с днем рождения для лиса 790
Поздравление с днем рождения для лиса 426
Поздравление с днем рождения для лиса 320
Поздравление с днем рождения для лиса 607
Поздравление с днем рождения для лиса 809
Поздравление с днем рождения для лиса 898
Поздравление с днем рождения для лиса 879
Поздравление с днем рождения для лиса 34
Поздравление с днем рождения для лиса 220
Поздравление с днем рождения для лиса 481
Поздравление с днем рождения для лиса 498
Поздравление с днем рождения для лиса 928
Поздравление с днем рождения для лиса 86
Поздравление с днем рождения для лиса 951
Поздравление с днем рождения для лиса 856
Оригинально подарить на свадьбу подарокКак сделать из металла балконКак оформить дверной проем своими рукамиСоус для шашлыка в домашних условиях рецепт с фотоКак сделать гастроскопию в твериСхема вязания крючком кофточки для женщинИдеи оригинального подарка своему парнюПроизводство на дому своими рукамиМельницу для помола зерна своими рукамиКак сделать чтобы не потело телоНожи своими руками фото чертежи с размерамиАнтенны для мобильного телефона своими рукамиФотореле освещения своими рукамиКак сшить из платка капорКак сделать звук на мониторе и колонках

Похожие записи:

  • Массажеры от для детей своими руками
  • Как сделать флаффи слайм с клеем пва
  • Как сделать ноутбук самсунг
  • Поздравление с днем рождения стих любимой девушке
  • Френч на ногах своими руками